Once Upon a Time: A Textual Analysis on the Portrayals of Disney Princesses from Snow White and the Seven Dwarfs to Frozen

From Iskomunidad

Ballesteros, L. (2015). Once Upon a Time: A Textual Analysis on the Portrayals of Disney Princesses from Snow White and the Seven Dwarfs to Frozen, Unpublished Undergraduate Thesis, University of the Philippines Diliman College of Mass Communciation.

ABSTRACT

This study examines the definition of a princess. It specifically looks into the portrayals of Disney princesses from Snow White and the Seven Dwarfs (1937) to Frozen (2013). The main objective of the study is to describe and analyze the portrayals of each Disney princess. It also seeks to determine the significant changes in the characteristics and ideologies of the most recent wave of Disney princesses (2009-2013). The study wishes to further previous researches on the Disney princesses by including an analysis of the three latest Disney princess movies: Tangled, Brave, and Frozen. Furthermore, the study aims to explain why the emergence of different media platforms allows Disney princess movies to be considered broadcast texts. Feminism will serve as the framework for this study, specifically radical feminism. Using textual analysis and character analysis as methods, the researcher will be viewing all twelve of the original Disney princess movies, as enumerated in the official Disney princess website, excluding sequels and spin-offs. The researcher seeks to examine whether or not the latest princess movies have portrayed more progressive female protagonists. Collection, viewing and preliminary analysis of the Disney princess movies were conducted on December 2014 until February 2015.

ABSTRAK

Ang pag-aaral na ito ay isang pagsusuri sa pakahulugan ng isang prinsesa. Partikular na titingnan sa pag-aaral ang pagsasalarawan ng mga prinsesa ng Disney mula sa Snow White and the Seven Dwarfs (1937) hanggang sa Frozen (2013). Ang pangunahing layunin ng pag-aaral ay ang ilarawan at suriin ang bawat isang Disney princess. Nais din ng pag-aaral na tiyakin ang mga makahulugang pagbabago sa mga katangian at kaisipan ng mga pinakabagong pelikulang ng Disney tungkol sa mga prinsesa (2009-2013). Nais ng pag-aaral na dagdagan pa ang mga naunang pananaliksik ukol sa mga Disney princess sa pamamagitan ng pagdadagdag ng pagsusuri sa tatlong pinakabagong pelikula ng Disney ukol sa prinsesa, ang Tangled, Brave at Frozen. Layon din ng pag-aaral na ipaliwanag kung paanong ang paglitaw ng iba’t ibang media platform ay nagbibigay-daan upang kilalanin bilang tekstong brodkast ang mga pelikulang ng Disney na tungkol sa mga prinsesa. Radikal na feminismo ang magsisilbing balangkas ng pag-aaral. Gamit ang tekstwal at karakter na pagsusuri, pag-aaralan ng mananaliksik ang labindalawang orihinal na pelikula ng mga Disney princess. Hindi kabilang sa mga pag-aaralan ang mga spin-off at sequel ng mga pelikula. Layunin din ng tagapagpananaliksik na tignan kung mas progresibo ang pagsasalarawan sa mga prinsesa sa mga pinakahuling pelikulang pamprinsesa ng Disney. Ang pangongolekta, panunuod, at pagsusuri ng mga pelikula ay ginawa mula Disyembre 2014 hanggang Pebrero 2015.

KEYWORDS: Patriarchy, Progressive, Oppression, Representation

"View Thesis:"

View Thesis