MUSDIKS:nalaro

Word: Nalaro (sa Santacruzan) sa Batangas

Category: performers

Ethno-linguistic Group: Tgl

General Description: People who sing and dance in front of the Holy Cross (Santa Cruz)

Source: Musika Jornals 1977, Ang Mga Awiting Tagalog by Marialita Yraola