XLR-H8: Isang Pag-aaral Tungkol sa mga Anti-fans ng P-Pop Group na XLR8 sa Internet

From Iskomunidad

ABSTRAK

Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa mga anti-fans ng XLR8 na aktibo sa pambabatikos sa grupo sa internet. Partikular sa mga ito ang Anti-XLR8 na isang grupong aktibo sa Facebook. Ito ay magbibigay-daan upang lalong makilala ang mga anti-fans na kadalasan ay hindi napagtutuunan ng pansin at nakikilala lamang dahil sa kanilang mga gawain na hindi tanggap ng lipunan. Kasama sa pag-aaral na ito ang paghahalintulad sa mga gawain ng fans at anti-fans. Ang prosesong ito ay lalo pang ipinaliwanag sa pamamagitan ng Convergence Theory ni Henry Jenkins. Ginamit sa pag-aaral na ito ang metodo ng pagmamasid at personal na interbyu upang lalong maintindihan ang kultura ng grupong Anti-XLR8 sa Facebook. Nakapaloob sa pag-aaral na ito ang pagbibigay-katauhan sa anti-fans, ang pagsusuri at pag-alam sa kanilang pag-uugali, mga dahilan sa pagiging isang anti-fan at ang mga kultural na produktong kanilang nililikha at kinokonsumo sa isang espasyong tulad ng internet. Tinalakay din sa pag-aaral na ito ang klasipikasyon ng mga anto-fans batay sa naunang klaspikasyong ibinigay sa mga fans. Layunin nito na bigyang mukha at makilalang mabuti ang mga anti-fans na naipagsasawalang-bahala dahil sa mga pag-aaral na umiikot lamang sa mga fans.

MGA SUSING SALITA: XLR8, fans, anti-fans, internet, Facebook, cultural products, fan culture

View Thesis