SA ULO NG MGA NAGBABAGANG BALITA: Pagsusuring Panteksto sa Pagbabalita ng Midya ukol sa mga Aksidenteng Naminsala o Kumitil ng mga Industriyal na Manggagawa

Dela Cruz, S.C. (2018). SA ULO NG MGA NAGBABAGANG BALITA: Pagsusuring Panteksto sa Pagbabalita ng Midya ukol sa mga Aksidenteng Naminsala o Kumitil ng mga Industriyal na Manggagawa, Hindi nailimbag na hindi gradwadong tesis, Unibersidad ng Pilipinas Diliman, Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla.


Abstrak

Isa ang sektor ng manggagawa sa mga pundasyon ng ating ekonomiya. Ngunit malaki man ang ambag nila sa bayan, maliit naman ang espasyong inilalaan para sa kanilang mga suliranin sa pahayagan.

Inalam sa pag-aaral kung paano naaapektuhan ng pagiging negosyo ng midya ang pagpili ng isusulat at ilalabas na balita ukol sa mga industriyal na manggagawa, partikular sa pagtamo nila ng aksidente. Gamit ang mga teorya ng Agenda Setting at Political Economy, sinuri ang mga balitang inilabas ng Philippine Daily Inquirer at Philippine Star, dalawa sa pinakamalalaking pahayagan sa bansa, simula 2014 hanggang 2017. Kinapanayam din ang ilang editor at peryodistang nag-uulat ukol sa sektor ng paggawa upang tukuyin ang mga pamantayan sa pagpili ng balitang ilalabas.

Napag-alamang bagama’t marami ang inilathalang balita ukol sa mga aksidente ng industriyal na manggagawa, kapiranggot naman ang haba o sukat nito sa pahayagan, nakabaon ito sa loob ng diyaryo, at wala masyadong kaakibat na larawan. Karaniwan ding pulis at gobyerno ang sanggunian ng midya sapagkat itinuturing silang “nararapat” na batis. Pangunahing konsiderasyon din sa pag-uulat ang pagtingin ng mga advertiser at may-ari ng pahayagan.

Napatunayang mababa ang pagpapahalaga ng midya sa mga istorya tungkol sa kaligtasang pangkabuhayan at kalusugan, ngunit hindi ito nakapagtataka, dahil repleksyon lamang ito ng pagbabalewala ng lipunan sa ating mga manggagawa.


Mga Susing Salita: manggagawa, industriyal na lugar, trahedyang pangkabuhayan, content analysis, agenda setting, political economy


Basahin ang Tesis: View Thesis