Create page

ABSTRAKT

Garin, I. A. (2016). Orientalism: Panunuring Textual sa Representasyon ng Media sa mga Indigenous People, Unpublished Undergraduate Thesis, University of the Philippines Diliman, College of Mass Communication.

Sinusuri ng pag-aaral na ito ang representasyon sa mga indigenous people ng media sa Pilipinas. Partikular na ginamit bilang kinatawan ng media ang mga dokumentaryong ipinalabas sa programang I-Witness na nagtatampok sa mga indigenous people.

Gamit ang panunuring textual (textual analysis), sinuri ang mga elemento ng mga dokumentaryo gaya ng naratibo, voice over, visual display at mga panayam upang makita ang naging representasyon sa mga indigenous people sa antas ng kanilang sosyo-ekonomikong kalagayan at kondisyon ng kanilang kultura. Ang Orientalism ni Edward Said ay ginamit na gabay sa pagsuri sa mga nakitang representasyon.

Tinatalakay sa pag-aaral na ito ang pagkakaroon ng media ng negatibong pagtingin sa mga indigenous people sa kabila ng pagiging kabahagi ng isang lipunang Filipino.

Mga susing termino: dokumentaryo, indigenous people, representasyon,Orientalism, kolonyalismo


View Thesis