“What is the Meaning of This?” Isang Pag-aaral sa Selebripikasyon ng Midya kay Toni Gonzaga

'Abstrak'

Guevara, J. L. A. (2018). “What is the Meaning of This?” Isang Pag-aaral sa Selebripikasyon ng Midya kay Toni Gonzaga, Unpublished Undergraduate Thesis, University of the Philippines College of Mass Communication.

Malaki ang bahagi ng mga tanyag na personalidad o mga selebriti sa pagpapasikat ng mga produktong pangmidya. Sa kaso ng pag-aaral na ito, sinuri ng mananaliksik ang mga imahe ni Toni Gonzaga bilang isang selebriting nag-eendorso ng mga produkto sa lokal na midya. Kasabay ng ginawang pagsusuri sa mga imahe ni Toni ay ang pagtuklas din ng mananaliksik sa mga salik na nakapaloob sa kanyang selebripikasyon.

Sa patnubay ng Star Theory ni Richard Dyer bilang pangunahing balangkas, siniyasat ng mananaliksik ang konstruksyon ng imahe ni Toni bilang selebriti. Ginamit din bilang suportang teorya ang Symbolic Convergence Theory ni Ernest Bormann, habang ang semiotika nina Roland Barthes at Charles Sanders Peirce naman ang ginamit ng mananaliksik upang basahin ang mga produktong pangmidyang bahagi ng pag-aaral.

Binasa ng mananaliksik ang mga piling promotional material na kinabilangan ni Toni. Bilang karagdagan, sinuri rin ng mananaliksik ang reaksyon ng mga audience sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mga komento sa comment section ng mga promotional material na uploaded sa internet.

Lumabas sa pag-aaral na imahe ng pagiging ideal ang pangunahin at konsistent na imaheng kapwa kinatha ng midya at ng mga audience kay Toni. Ang imaheng ito ay mula sa pagiging karaniwan-natatangi ni Toni – kabilang na ang pagtawid ng persona’t imahe ni Celestine sa kanya, – sa pagiging repleksyon niya ng iba’t ibang sektor ng lipunan, at sa kanyang pagiging manipestasyon din ng gitnang-uring aspirasyon ng mga pangakaraniwang indibiduwal.

Ang pag-aaral sa selebripikasyon ng midya kay Toni ay pag-aaral din sa umiiral na paraan ng pagtingin ng mga Asyano, partikular ng mga Pilipino, sa penomenon ng selebripikasyon, at kung paano natutulad o naiiba ang pagtinging ito sa persepsyon ng mga lipunan sa kabilang bahagi ng daigdig kung saan nagmula ang mga pundasyong teorya sa pag-aaral.

Panghuli, nakapokus ang pag-aaral na ito sa midya partikular sa mga teksto, kaya’t mungkahi ng mananaliksik na tingnan at gawing pokus ang kabilang bahagi ng espektro ng pagsusuri – ang mga audience – sa mga susunod na pag-aaral na isasagawa.

Mga susing salita: selebriti, selebripikasyon, imahe, midya, Toni Gonzaga


View Thesis