Revision history of "Magsumikap Ka 2.0: John En Shirley bilang representasyon ng kondisyong pulitikal, ekonomiko, at kultural ng Pilipinas noong 2006-2007"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 04:14, 22 May 2015Mlkaraan (talk | contribs). . (1,698 bytes) (+1,698). . (Created page with "Karaan, M.A.L. (2015). Magsumikap ka 2.0: ''John En Shirley'' bilang representasyon ng kondisyong pulitikal, ekonomiko, at kultural ng Pilipinas noong 2006-2007, Unpublished u...")