Magsumikap Ka 2.0: John En Shirley bilang representasyon ng kondisyong pulitikal, ekonomiko, at kultural ng Pilipinas noong 2006-2007: Revision history

From Iskomunidad

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

17 June 2022

22 May 2015

  • curprev 11:1411:14, 22 May 2015Mlkaraan talk contribs 1,698 bytes +1,698 Created page with "Karaan, M.A.L. (2015). Magsumikap ka 2.0: ''John En Shirley'' bilang representasyon ng kondisyong pulitikal, ekonomiko, at kultural ng Pilipinas noong 2006-2007, Unpublished u..."