Lokasyon sa dislokasyon: Revision history

From Iskomunidad

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

16 June 2022

8 February 2012

22 October 2011

21 October 2011

  • curprev 05:3605:36, 21 October 2011Amgonzales1 talk contribs 1,365 bytes +1,365 New page: Lokasyon sa Dislokasyon ABSTRACT Ito ay tungkol sa buhay at pakikibaka ng mga residente sa relocation sites sa perspektiba ng isang lokal na organisasyon, ang SARA (San Andres Relocate...