Revision history of "Kooperatiba: Behikulo ng Pagpapalakas ng Kakayahan, Pagsandig sa Sariling Lakas at Kapangyarihan ng mga Tao"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 02:05, 17 February 2016Dilc (talk | contribs). . (423 bytes) (+423). . (Created page with " Kooperatiba: Behikulo ng Pagpapalakas ng Kakayahan, Pagsandig sa Sariling Lakas at Kapangyarihan ng mga Tao by Villarama, Wilfrido Buyson [http://iskwiki.upd.edu.ph/flipboo...")