Jueteng na naman: Pagsusuri sa pag-uulat ukol sa jueteng ng mga piling pahayagan mula 2010 hanggang 2012

Manalo, K. (2013). Jueteng na naman: Pagsusuri sa pag-uulat ukol sa jueteng ng mga piling pahayagan mula 2010 hanggang 2012, Hindi nailimbag na di-gradwadong tesis, Unibersidad ng Pilipinas Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla.


Samantalang pangkaraniwan ang operasyon nito sa komunidad, iskandalo ang jueteng sa pambansang antas. Bukod sa masugid na pagtangkilik ng mga parokyano, sinasabing dahilan ng pagpatuloy nito ang pagprotekta rito ng mga nasa kapangyarihan. Bukod sa personal na karanasan, nakadepende ang publiko sa midya para sa impormasyong huhubog sa kanilang pagpapasiya ukol sa isang isyu. Layunin ng pag-aaral na ito na suriin ang pagtalakay ng midya sa jueteng at alamin ang papel nito sa pagpuksa ng sugal.

Ginabayan ng mga teoryang gatekeeping at agenda-setting, isinagawa ang kantitibo at kwalitatibong content analysis sa mga balita ukol sa jueteng na nalathala sa Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin, at SunStar Pampanga. Nagsagawa rin ng panayam sa mga mamamahayag at patnugot upang alamin ang kanilang mga konsiderasyon sa pag-uulat ukol sa jueteng.

Napansin ang pokus ng mga inaral na pahayagan sa mga personalidad at bagong kaganapan kaugnay ng jueteng samantalang kakarampot ang paglalaan ng mga ito sa pagsasakonteksto ng pangyayari. Nalimita ang mga pahayagan sa payak na pagtukoy sa jueteng bilang ilegal na aktibidad habang nakaligtaan ng mga ito ang pagpapaliwanag ng katuturan ng isyu, kaligiran nito at kasasaysayan, at mga implikasyon nito sa lipunan. Iminumungkahi ng pag-aaral ang dagdag na pagtuon sa kontekstwalisasyon upang mas mapairal ng midya ang kabuluhan ng usapin at makapaghain ito ng masaganang batayan para sa ikaiinam ng pagpapalagay ng mamamayan.


Mga susing salita: jueteng, content analysis, watchdog, gatekeeper, agenda setter, konteksto, pahayagang pangkomunidad

Basahin ang tesis. [1]